Sara i udviklingsarbejde og Supervision

LØFT metoden

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) vandt frem i 80erne i USA som en ny måde at arbejde med udvikling og forandring. Det var de to pionérer Kim Insoo Berg og Steve De Shazer, som lagde de centrale byggesten i tilgangen. 

Den løsningsfokuserede tilgang (LØFT) vandt frem i 80erne i USA som en ny måde at arbejde med udvikling og forandring. Det var de to pionérer Kim Insoo Berg og Steve De Shazer, som lagde de centrale byggesten i tilgangen. 

LØFT slægter sig på en række andre socialkonstruktivistiske tilgange og har fx mere til fælles med de systemiske narrative universer, end de adskiller sig fra hinanden.

Som navnet ‘løsningsfokuseret’ antyder, bygger LØFT  dog særligt på mindsettet om at gå fra at løse problemer til i stedet at bygge løsninger. Det betyder, at dialogen primært kredser om den ønskede fremtid fremfor at bruge tiden på den fortid, man gerne vil forlade. Fokus drejer sig derfor om at afdække de ønsker, ressourcer og mål, der stræbes efter, og samtidig lede efter de muligheder og kompetencer, som de involverede kan bringe i spil i samarbejdet om at skabe den fremtid, de ønsker sig.

Når man arbejder med LØFT træder man så at sige til side og ind i “den ikke-vidende” position, og anerkender den anden som eksperten på det, vedkommende gerne vil ændre. Derved bliver der plads til den andens viden og erfaringer i samarbejdet. Det betyder, at den anden samtidig får oplevelsen af selv at være vigtig i forhold til at skabe den ønskede forandring.

Vores ønske har på den baggrund været at udvikle en lederuddannelse, der med afsæt i LØFT skaber en anderledes forståelse af ledergerningen – ikke som den, der er eksperten, som ved alt og styrer slagets gang, men som den, der er nysgerrig og inviterende og sammen med medarbejderne skaber rum for, at opgaveløsningen lykkes gennem at tage afsæt i kunder, borgere og samarbejdspartnernes ønsker og være nysgerrig i forhold til at skabe bæredygtige løsninger og nye veje at gå. 

Hvordan virker LØFT – hvordan arbejder man med det?

Som LØFT-praktikker arbejder man med at sætte deltagernes og teamets tidligere og eksisterende ressourcer i spil og udnytte disse som uudnyttet potentiale.

Disse ressourcer tydeliggøres og bruges som afsæt til at kortlægge fremtidens ønskede konstellation.

LØFT  bygger på, at det sprog, vi bruger, har betydning for, hvordan vi udvikler os. Det sprog, vi bruger til at beskrive bekymringer, udfordringer og problemer, virker anderledes end det sprog, vi bruger til at beskrive løsninger.

Metoden inviterer til, gennem spørgsmål og svar, at udvikle et sprog, som hjælper med at skabe brugbare forandringer.

 • LØFT-spørgsmål engagerer aspekter, som ikke har været anerkendt eller bragt i spil i lang tid, om nogensinde.

 • LØFT fokuserer på sprogets konstruktive effekter, så der igennem dialoger konkret og direkte skabes grundlag for udvikling og forandring.

 • LØFT arbejder ud fra, at det, der virker stærkt i opbygningen af udvikling, er, at tale om det vi håber på, det vi ønsker os for vores liv/ team/ samarbejde.

Man taler om ”den foretrukne fremtid”. Ikke bare målet, men konkret effekten af det, fx ”hvad vil vi konkret se ske, hvis en kollega føler sig mere mødt, hvor de er, og vi har et godt samarbejde?”

Ved på den måde at arbejde dialogbaseret, med de ønskede effekter af den foretrukne fremtid, vokser og samskabes resultaterne.

Tilgang for forandring og udvikling, kort fortalt i 8 principper: 

 • Man behøver ikke forstå problemet for at kunne løse det.

 • Vær nysgerrig – indtag den ikke-vidende position.

 • Led efter undtagelser, hvor problemet ikke fremtræder.

 • Undersøg den ønskede fremtid i detaljer.

 • Deltagerne i processen er eksperterne. 

 • Det handler om at finde de eksisterende ressourcer.

 • Små forandringer skaber store forandringer.

 • Det, man giver opmærksomhed, får man mere af. 

Shazer og Bergs tre grundstatements i arbejdet med solution focus / løsningsfokuseret tilgang:

 • If it aint broken, don´t fix it. 

 • Once you know what works, do more!

 • If it doesn’t work, don´t do it again – do something else.

Vores idé om sammen at skabe en ny lederuddannelse med afsæt i LØFT tog for alvor fart, da vi i januar 2022 tog til Málaga med en kuffert fuld af LØFT-litteratur og hovedet fuld af en masse idéer og tanker om den uddannelse, vi gerne ville skabe sammen.

Nu er vi klar til at tage et – synes vi – tiltrængt skridt i retning af at skabe mere ledelse, med afsæt i LØFT,  og derigennem skabe rum for anderledes dialoger og anderledes samarbejde, hvor fokus ikke så meget er på problemerne, men i stedet på samarbejdet om at skabe løsninger, der er virksomme, som aktiverer de forskellige parter i samarbejdet, og som indgyder mod og agentskab.

Bliv uddannet i LØFT og skabende ledelse

Skabende ledelse er en helt ny lederuddannelse, der skiller sig ud fra andre lederuddannelser, du kender

Uddannelsesdagene er nøje tilrettelagt omkring skiftende temaer og med en fast struktur med vekselvirkning mellem korte teoretisk input, rammesætning, konkrete metoder, greb og værktøjer til brug i praksis, sparring, supervision, videndeling og træning.