Solution Focused Work / løsningsfokuseret tilgang

Tilgangen vandt frem i firserne i USA som en ny måde at arbejde med udvikling og forandringer på.
Navnet solution focused / løsningsfokuseret kommer af mindsettet om at gå fra at løse problemer til i stedet at bygge løsninger. Tilgangen kan således ses som en ”henimod” tilgang, frem for en ”væk fra” tilgang.

Som løsningsfokuseret praktikker arbejder man med en stærk tro på at sætte deltagernes og teamets tidligere og eksisterende ressourcer i spil og udnytte disse som uudnyttet potentiale.

Disse ressourcer tydeliggøres og bruges som afsæt til at kortlægge fremtidens ønskede konstellation.

Løsningsfokuseret  bygger på, at det sprog, vi bruger, har betydning for, hvordan vi udvikler os.

Det sprog, vi bruger til at beskrive bekymringer udfordringer og problemer, virker anderledes end det sprog, vi bruger til at beskrive løsninger.
Metoden inviterer til, gennem spørgsmål og svar, at udvikle et sprog, som hjælper med at skabe brugbare forandringer.

Løsningsfokuseret spørgsmål engagerer aspekter, som ikke har været anerkendt eller bragt i spil i lang tid, om nogensinde.

Løsningsfokuseret er at fokuserer på sprogets konstruktive effekter, så der igennem dialoger konkret og direkte skabes grundlag for udvikling og forandringer.

Den Løsningsfokuseret tilgang arbejder ud fra, at det, der virker stærkt i opbygningen af udvikling, er at tale om det, vi håber på, det vi ønsker os for vores liv/ team/ samarbejde.
Man taler om ”den foretrukne fremtid”. Ikke bare målet, men konkret effekten af det. fx. ”Hvad vil vi konkret se ske, hvis en kollega føler sig mere mødt, hvor de er, og vi har et godt samarbejde?”.

Ved på den måde at arbejde dialogbaseret med de ønskede effekter af den foretrukne fremtid vokser og samskabes resultaterne.

Sara taler

Tilgang for forandring og udvikling, kort fortalt i 6 principper

  • Man behøver ikke forstå problemet for at kunne løse det.
  • Undersøg den ønskede fremtid i detaljer.
  • Deltagerne i processen er eksperterne.
  • Find de eksisterende ressourcer.
  • Små forandringer skaber store forandringer.
  • Det, man giver opmærksomhed, får man mere af.

Shazer og Bergs tre grundstatements i arbejdet med solution focus / løsningsfokuseret tilgang

  • If it aint broken, don´t fix it. 
  • Once you know what works, do more!
  • If it doesn’t work, don´t do it again – do something else.

Hvor stammer den løsningsfokuseret tilgang fra?

Det er oprindeligt Steve De Shazer og Insoo Kim Berg, der har udviklet solution focused work / Løsningsfokuseret tilgang gennem deres arbejde.
solution focused work, brief therapy var tiltænkt af dem som forandringsarbejde i en mere terapeutisk form til brug i familiebehandlinger, men mindsettet og værktøjerne har vist sig at være særdeles anvendeligt til brug i teamprocesser og organisationer, hvorfor det i disse år er under stor udvikling.
Tilgangen opstod i forlængelse af psykologiens systemiske og narrative tilgange om udvikling af mennesker. Endvidere i tæt relation til tilgangen appreciate inquiry” og “positiv psykologi”.

Løsningsfokuseret spørgsmål og positiv psykologi som værktøj:

Når man som konsulent faciliterer en Løsningsfokuseret tilgang i processer og interviews, lytter man og kobler sig på det, den anden siger, med nye spørgsmål.
Man arbejder ud fra teknikken ”listen, select and build” for på den måde at gøre dialogen mest muligt relevant ift. den løsning, der bygges på.

Teoretisk set kan spørgsmålene deles op i forskellige temaer og kategorier, men i praksis gøres det altid som et fleksibelt personligt håndværk, udført af den, der interviewer / faciliterer.

Egentlig er det teoretiske grundlag relativt ”simpelt” konstrueret. Det er i praksis og udførelsen af det, kompleksiteten ofte viser sig.
Jeg er og vil altid være meget ydmyg overfor at træne, lære og træne igen. Dette afspejler sig ligeledes i min formidling af tilgangen via supervision og undervisning, hvor jeg altid lægger stor vægt på øvelser, træning og praksis.

Eksempler på løsningsfokuseret spørgsmål, temaer og værktøjer:

 

Pres sessions change/ før samtale forandringer: Styrker de forandringer, der allerede sker inden interview og proces. 

 

Bedste håb: Giver en klar retning fra start.

 

Lead-spørgsmål: Sikrer, at det, vi arbejder med, er relevant, attraktivt og realistisk. (L: levende E: ejerskab. A: attraktivt D: detaljeret og deleligt. Definition ved DLI, Anne Marie Wulf og Karin Phares)

 

Den foretrukne fremtid: Beskriver i glimt, hvad vi sigter imod.

 

Mirakel-spørgsmål: Håndterer problemets udfordringer med forestillingsevnen ”som hvis noget mirakuløst kunne ske”. 

 

I morgen spørgsmål: Nuancerer billedet af den foretrukne fremtid.

 

Problemfri snak: Retter fokus mod det, der fungerer.

 

Forskels-spørgsmål: Sætter fokus på det, der skal være anderledes og udviklende.

 

Skala-spørgsmål: Har fokus på perspektiver, handlinger og progression.

 

Ressourcesnak: Fremhæver kompetencer, som kan anvendes ift. at forandre.

 

Effort / indsats-spørgsmål: Belyser det, vi forsøger at tænke og gøre, samt gerne vil tænke og gøre.

 

Bedste version af dig: Forbereder på udfordrende situationer.

 

Anerkendende observationer: Styrker den enkelte og relationer.

 

Undtagelser: Undersøger, hvornår problemet fylder mindre.

 

Tidligere løsninger: Belyser, hvad der tidligere har fungeret ift. at løse udfordringer. 

 

Mestring coping-spørgsmål: Samler ressourcer vedr. det, som er håndteret på trods af udfordringer.

 

Lister: Samler ressourcer.

 

Konstruktiv lytning: Guider samtaler mod løsninger.

 

Positive forudantagelser/ grundantagelser: Sætter positive forventninger til dine evner og handlinger og måder at agere hensigtsmæssigt på. 

 

Aktion i interaktion: Arbejder med, at forandringer sker i det levede liv, i det, vi mennesker gør med hinanden relationelt.

 

Eksperimenterende opgaver: Får gang i konkrete handlinger.

 

Det der er blevet bedre-spørgsmål: Tydeliggør og konkretiserer fremskridt.

 

Eksempel på en løsningsfokuseret proces:

 

Primær proces: 

– Retning og formål.

– Beskrivelser af foretrukne fremtid.

– Perspektivering og detaljer.

– Fokus på håndtering.

– Tegn på nærmeste udvikling.

– Feedback. 

– Opsamling og fokus.

Fremadrettet proces:

– Afdækning af forbedringer.
– Detaljer.
– Fastholdelse.
– Fortsat udvikling.

Kontakt

Kontakt mig gerne for mere information omkring løsningsfokuseret tilgang samt et muligt samarbejde i jeres organisation.

Kronborg 21

DK 3000 Helsingør

+45 26 14 87 39

sara@solutionpartners.dk